1.Finn organisasjon å samarbeide med

 • For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må du samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.
 • Du kan gjerne forhøre deg hos flere organisasjoner om de er opptatt av det temaet du søker innenfor, men du kan bare sende inn søknaden gjennom én organisasjon.
 • Du kan søke om å bli godkjent søkerorganisasjon. Sjekk retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner for å se om din organisasjon har mulighet til å bli godkjent.
 • Søknadsskjema om godkjenning finner du her.

Sjekk ExtraStiftelsens søknadsfrister her!

Se oversikt over viktige datoer i ExtraStiftelsen her

Se alle godkjente organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson E-post

2.Velg et av områdene

Du kan søke støtte til helseprosjekter eller forskning. Mindre prosjekter kan søke om støtte gjennom ExtraExpress (kun medlemsorganisasjoner).

OBS! Husk å velge riktig fane under, klikk på enten Helse, Forskning eller ExtraExpress, avhengig av hvilken ordning du søker på.

 • ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

  • Retningslinjene sier mye om hva du kan søke midler til. Retningslinjer for helseprosjekter finner du her.

   Det er søkerorganisasjonen som oppretter søker/prosjektleder som bruker i søknadssystemet ExtraWeb, og organisasjonen oppretter også søknadsskjemaet og tilordner dette til søker/prosjektleder.

  • Du kan søke om prosjektstøtte for ettårige, toårige eller treårige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen, med fremdriftsrapportering.

  • Før du sender inn søknad må du lage prosjektbeskrivelse på norsk (maks 8 sider i skrifttype 11 eller liknende). Lastes opp som vedlegg i pdf.

   Under finner du en sjekkliste over aktuelt innhold i prosjektbeskrivelsen:

   • Bakgrunn for prosjektet.
   • Målsetting for prosjektet.
   • Hvordan vil du måle grad av måloppnåelse/effekt?
   • Målgruppe for prosjektet.
   • Frivillighet og brukermedvirkning.
   • Gjennomførings- og fremdriftsplan.
   • Eventuelt beskrivelse av metode.
   • Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
   • Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
   • Resultater man forventer å oppnå, og hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
   • Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
   • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke.
  • ExtraWeb er vårt søknadssystem.

   Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen for helseprosjekter her.

 • ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. ExtraStiftelsens helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

  • Søknadsfrist til ExtraStiftelsen er 1. juni klokken 15.00 hvert år.

   Sjekk med den organisasjonen du vil samarbeide med hvilken intern frist de har. Den kan være så tidlig som i april.

   Det er søkerorganisasjonen som oppretter søker/prosjektleder som bruker i søknadssystemet ExtraWeb, og organisasjonen oppretter også søknadsskjemaet og tilordner dette til søker/prosjektleder.

   Her finner du retningslinjer for forskning

   Nysgjerrig på helseforskning og ExtraStiftelsens forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!

  • Det kan søkes om støtte til ph.d., postdoktorstilling eller til frikjøp av seniorforsker. For postdoktor og seniorforsker må navn være kjent og personen selv må søke. For ph.d.-stillingene kan det være ukjent kandidat, men kjent kandidat med vedlagt CV er en fordel.

   Det gis midler til lønn, sosiale utgifter og et fast driftstillegg, som bestemmes av en fastsatt rundsum.

   For forskningsprosjekter i kommuner eller om samhandling kan det også søkes om ekstra driftsmidler. Mer informasjon om kriteriene finnes i veiledningstekster i søknadsskjemaet og i Instruks fagutvalg Forskning.

   Postdoktor er en rekrutteringsstilling med målsetning om fast forskerstilling eller høyere akademisk stilling på sikt. Postdoktorstillinger er i hovedsak begrenset til institusjoner som kan tildele doktorgrad innen fagområdet. Se forskrift fra Kunnskapsdepartementet FOR-2006-01-31-102.

   Institusjoner som ikke omfattes av lov om universiteter og høgskoler kan likevel benytte stillingen ut fra gitte forutsetninger. Se avtaleverk og eksempel for virksomheter organisert i Spekter.

   I slike tilfeller må institusjonen vedlegge en intensjonserklæring som tydelig signaliserer at institusjonen ser på forskningsområdet som et satsingsområde med rekrutteringsbehov. Erklæringen må beskrive kompetansebehovet, videre karrieremuligheter for forsker og hvordan prosjektet inngår i egen institusjons forskningsprofil.

   Har man tidligere hatt en postdoktorstilling kan det ikke søkes ExtraStiftelsen om en ny slik stilling, uavhengig av hvem som har finansiert tidligere stilling/prosjekt.

   Frikjøp av seniorforsker betyr frikjøp fra fast forskerstilling, og ikke for å utvide forskningsdelen i undervisningsstillinger. Den kan brukes når tema for forskningen og resultatene er spesielt viktige for søkerorganisasjonens arbeid og gjerne ideer eller problemstillinger de har utformet. Det skal framgå av søknaden at samarbeidet om tema og utforming har vært tett. En erfaren forsker kan som regel raskere gjennomføre og komme med resultater som søkerorganisasjonen ser nytte av i sin daglige virksomhet eller i strategiske satsninger.

   For prosjekter på kommunalt nivå kan det være aktuelt med mer enn én forskerstilling i et prosjekt. Det må likevel sendes ett søknadsskjema per stilling hvor det klart framgår hva denne personen skal gjøre i prosjektet. Det må også beskrives om prosjektet kan gjennomføres hvis bare én stilling innvilges eller om det kun er aktuelt å gjennomføre hvis begge stillinger får midler.

  • I selve søknadsskjemaet er det lagt inn informasjon om hva som kreves av opplysninger og vedlegg.

   Det er viktig å se gjennom hele skjemaet. Les alle veiledningstekster, både de som ligger åpne og de som ligger i blå boks med spørsmålstegn. Skjemaet kan fylles ut, men opplysningene kan ikke lagres. Fordi valg man gjør i ulike rubrikker fører til ulike felter i fortsettelsen, må du fylle ut noe. For eksempel må du velge «Forskningens overordnede tema». Velges kommune eller samhandling blir det mulig å søke ekstra driftsmidler. Det er ikke mulig for valget «Annet».

   Dummy av skjemaet under her er kun for informasjon og kan ikke sendes inn til en søkerorganisasjon. Søknadsskjema får du opprettet ved å kontakte en søkerorganisasjon som er opptatt av tema i din forskning. «Stillingstype» kan ikke velges i dummyen, det settes direkte på skjema av søkerorganisasjonen. Det kreves ikke hovedveileder for søknad om Seniorforskerstilling. Klikk deg fram og tilbake og se hva som gjelder for det du ønsker å søke om.

   Link til søknadsskjema

   Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter og blir vektlagt i søknadsbehandlingen. Se mer om brukermedvirkning her.

   For søkere med utenlandsk utdanning skal det dokumenteres hvordan utdanningen vurderes i forhold til norsk høyere utdanning.

   Stillingene må knyttes til norsk institusjon, men man kan gjerne samarbeide med utenlandske institusjoner. Det er krav om å inngå en Coututelle-avtale hvis man også ønsker nærmere tilknytning til utenlandsk institusjon.

   Det gis ikke egne utenlandsstipend. Midler må eventuelt skaffes fra andre kilder. Beskriv eventuelt i søknaden hvor lenge man skal være i utlandet og hvordan dette finansieres.

   Oppgave/avhandling knyttet til nødvendig kompetanse for stillingen som søkes må være innlevert senest 31. desember det året man sender inn søknaden. Hvis man får tildelt midler må oppgave/avhandling  være godkjent av universitet/høgskole før oppstart av prosjektet. Seneste dato for oppstart er 15. juni.

   Ved innvilgelse av en søknad innstilles det midler for hele søknadsperioden. Det må likevel sendes inn en framdriftsrapport for godkjenning hvert år innen 1. september. Det er kun ved store avvik fra opprinnelig prosjektbeskrivelse at et prosjekt stanses. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes på forhånd.

   Mange søker midler fra flere kilder samtidig. Hvis prosjektet blir dobbeltfinansiert kan ikke midlene fra ExtraStiftelsen benyttes. Man må vente med oppstart til alle instanser man har sendt søknad til har besvart.

   ExtraStiftelsen ønsker å være hovedfinansiør av prosjektet og gir derfor ikke støtte til å fullføre påbegynte ph.d.-løp.

  • Prosjekter i form av forsøks- og utviklingsarbeid og utrednings- og kartleggingsarbeid, skal søkes innenfor helseprosjekter.

   Dette er prosjekter som ikke vil nå igjennom som forskningssøknader.

  • Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen.

   Den guider deg gjennom hele søknadsprosessen.

   Obs! Dersom du ikke får lastet ned brukerveiledningen, kan du ta kontakt med hege@extrastiftelsen.no eller mobil 988 02 577.

  • Trykk på lenkene under, kopier teksten til et dokument, fyll ut og lagre dokumentet, som du så laster opp som vedlegg til søknaden.

   Anbefaling fra hovedveileder

   Godkjenning av prosjektet fra institusjon

   Skjema ved ukjent ph.d.-kandidat

 • Kort vei fra idé til resultat! ExtraExpress, en raskere søknadsbehandling.

  • ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 36 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

   Søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

  • Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter.

   Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende.

   Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

  • Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner.

  • Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen. Den guider deg gjennom hele søknadsprosessen.

   Retningslinjene sier mer om hva du kan søke midler til gjennom ExtraExpress. Retningslinjene for ExtraExpress finner du her.

3.Send inn søknad til helseprosjekt

ExtraStiftelsens søknadsfrist for helseprosjekter er 15. mars klokken 15 og 15. september klokken 15.

Søkerorganisasjonene vurderer og godkjenner prosjektskisser og søknader før de sendes inn til ExtraStiftelsen, og har derfor egne interne frister. Fristene får du ved å kontakte søkerorganisasjonen du samarbeider med.

Tilgang til søknadsskjema, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av din søkerorganisasjon. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Du får svar på søknaden henholdsvis 15. juni klokken 13 og 15. desember klokken 13.

Alle søkere får svar i ExtraWeb, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra ExtraStiftelsen til søkerorganisasjonen henholdsvis januar/februar og juli/august.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder før oppstart og utbetaling til prosjektet.

3.Send inn søknad

Søknaden om støtte til forskning må sendes inn av samarbeidsorganisasjonen.

Søkerorganisasjonene har sine egne interne frister for innsending av prosjektskisser og søknader inn til seg, for vurdering. Fristene får du ved å kontakte organisasjonen.

Innlogging til søknadsportalen ExtraWeb får du gjennom din samarbeidsorganisasjon.

Søknadsfristen er 1. juni klokken 15.00.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med kunngjøring av resultatet i midten av oktober.

Her kan du lese instruks til fagutvalg for forskning og rutinebeskrivelse for vurdering av forskningssøknader.

Liste over prosjekter som får midler blir offentliggjort på våre nettsider. Prosjektkoordinator i søkerorganisasjon skal melde fra til de som får avslag. Alle søkere kan selv logge seg inn å se status på sin søknad i ExtraWeb etter kunngjøringen.

Det gis ikke begrunnelse for avslag.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra ExtraStiftelsen til organisasjonene i begynnelsen av februar.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder/forsker og arbeidsgiver før oppstart og utbetaling til prosjektet.

7.Forhåndsregistrering

Alle studier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende før oppstart.

Les mer om krav til forhåndsregistrering her.

8.Åpen publisering

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av ExtraStiftelsens skal gjøres åpent tilgjengelige.

Les mer om krav til åpen publisering her.

3.Send inn søknad til ExtraExpress

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette søknadsskjema i ExtraWeb. Her er det ingen interne frister fordi søker sender søknaden rett inn til ExtraStiftelsen.

Søknadsfristene er 15. mars klokken 15 og 15. september klokken 15. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Det er cirka åtte ukers behandlingstid på ExtraExpress.

Etter tildelingen er klargjort får du en oppgave i ExtraWeb som heter «Akseptere midler ExtraExpress», der du skal bekrefte (eller avkrefte) at du tar imot midlene, og samtidig kontrollere kontonummer.

Når dette gjøres raskt etter tildeling utbetales midlene i starten av desember (for ExtraExpress høst) og starten av juni (for ExtraExpress vår). Ved senere aksept utbetales det i starten av neste måned, med unntak av august og januar.

ExtraExpress-midler år du svar på henholdsvis 15. mai klokken 13 og 15. november klokken 13.