Sluttrapport

Alle prosjekter som har mottatt midler fra ExtraStiftelsen skal levere en sluttrapport som forteller hva som er gjort og oppnådd i prosjektet.

For ExtraStiftelsen er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Sluttrapportene er en viktig del av dette. Det kan trekkes lærdom og kunnskap av alle prosjektresultater og denne kunnskapen ønsker vi skal nå ut til flest mulig.

ExtraStiftelsen sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Her finner du informasjon om sluttrapportering for Forebygging- og Rehabiliterings-prosjekter.

 

  • Sluttrapport må leveres i ExtraWeb når prosjektet er sluttført. Det vil si når resultatene av forskningen er publisert og/eller disputas er gjennomført.

   Søkerorganisasjonen varsles om forventet dato for ferdigstillelse etter at prosjektet er avsluttet økonomisk.

   Det vil si at frist i oppgaveboksen «Fylle ut sluttrapport» automatisk settes til tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Gi søkerorganisasjonen melding om endring i denne fristen så fort dette er klarlagt.

  • Sluttrapport kan være doktorgradsavhandling, artikler, rapporter, bøker og lignende. Dette lastes opp som vedlegg i ExtraWeb. I tillegg skal det leveres et populærvitenskapelig sammendrag på norsk.

   Sammendraget skal kort presentere prosjektet og resultatene. Dette er strukturert i ExtraWeb med egne overskrifter for å gjøre det mest mulig leservennlig. Oppgaven med å fylle ut sluttrapport åpnes i ExtraWeb rett etter siste tildeling av midler til prosjektet.

   Publikasjonslisten skal skrives i format APA 6th.

   Det betyr at for eksempel at en doktorgradsavhandling skal ha følgende format:

   Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel. Institusjon, Sted.

   Eksempel:

   Ørbo, M. C. (2015) Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-ofHospital Cardiac arrest. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Tromsø.

    

   Henvisning til trykt tidsskriftartikler skal for eksempel ha følgende format:

   Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang(hefte), sidetall.

   Eksempel:

   Ørbo, M., Aslaksen, P. M., Larsby, K., Schäfer, C., Tande, P. M., Vangberg, T. R. & Anke, A. (2015) Relevance of cognition to health-related quality of life in good-outcome survivors of out-of-hospital cardiac arrest. J Rehabil Med., 47, 860-866.

   doi: 10.2340/16501977-1998.

   Les mer i brukerveiledningen i ExtraWeb, der det er et eget kapittel om sluttrapportering.

  • Kreditering av ExtraStiftelsens finansiering gjelder for alle prosjekter.

   Både i artikler, presentasjoner, bøker og i avhandlinger skal det krediteres. Les mer om kreditering og logo her.

  • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er nasjonalt arkiv for lagring av forskningsgenererte data.

   ExtraStiftelsen oppfordrer alle forskere som genererer data å sende dem til NSD for lagring. Dataene kan på den måten bevares for framtidig forskning når det er aktuelt.

  • Frist for levering av sluttrapport på Helse-prosjekter er tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

   OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

  • Sluttrapporten skal inneholde:

   • Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet
   • Prosjektgjennomføring og metode
   • Beskrivelse av i hvilken grad oppsatte resultat- og effektmål ble nådd
   • Oppsummering med konklusjon og videre planer

   Les mer om sluttrapportering i Veileder for skriving av sluttrapporter.

   Les også om sluttrapportering i brukerveiledning i ExtraWeb.

  • Kreditering av ExtraStiftelsens finansiering gjelder for alle prosjekter.

   Les mer om kreditering og logo her.

  • Ved sluttrapportering skal prosjektleder gjennomføre en enkel egenevaluering.

   Den består av 13 spørsmål med ulike svarkategorier.

   Evalueringen benyttes i ExtraStiftelsens arbeid med kvalitetssikring av søknadsprosessen og oppfølgingen av prosjektene.

  • Sluttrapporten må leveres i ExtraWeb innen 31. desember året etter prosjektet har fått tildelt midler. Det vil ikke bli gitt noen utsettelser utover dette.

   Sluttrapporten for ExtraExpress går direkte fra søker/prosjektleder til ExtraStiftelsen.

  • Dette er en veldig enkel sluttrapportering som er selvforklarende når du som søker/prosjektleder går inn i oppgaven i ExtraWeb.