Retningslinjer for Helse

Her finner du ExtraStiftelsens retningslinjer for søknad om midler til helseprosjekter.

Foto: Colorbox.com

RETNINGSLINJER HELSE

Vedtatt av ExtraStiftelsens styre 12. desember 2016

1. Formålet med ordningen

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon). Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om prosjekter med helseformål. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.

4. Dette kan det ikke søkes om

Helse defineres vidt i ExtraStiftelsen, men det er likevel noen begrensninger. Blant annet kan prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig, kun søkes som ettårig.

Det kan ikke søkes om forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for ExtraStiftelsens ordning Forskning. Se retningslinjer for Forskning.

Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder:

 • Organisasjonsarbeid (feks ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner)
 • Utdanning og faglitteratur (feks materiell beregnet på fagpersoner)
 • Utbygging og tilrettelegging (feks utbygging av privat/offentlig eiendom)
 • Offentlig og privat virksomhet (feks offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen)

Se under vedlegget «ExtraStiftelsen støtter ikke» for utfyllende informasjon.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknadens kvalitet vektlegges:

 • Prosjektets originalitet og gjennomførbarhet
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
 • Helseutfordringens utbredelse og alvorlighetsgrad
 • Prosjektets antatte nytte sett opp mot oppgitt kostnad
 • Plan for videreføring av prosjekt eller begrunnelse for at prosjektet ikke er planlagt videreført

Der det er aktuelt vektlegges også:

 • Plan for rekruttering av prosjektdeltakere
 • Etiske vurderinger og hensyn til personvern
 • Grad av frivillighet
 • Grad av tilrettelegging for frivillighet
 • Grad av brukermedvirkning
 • Grad av betydning for bruker
 • Faglig kompetanse i prosjektet
 • Plan for måling av prosjektets resultat/effekter
 • Plan for formidling av resultat

6. Krav til søknadene

Hovedkravene til søknaden er:

 • Sammendrag av søknaden etter oppsatt mal
 • Prosjektbeskrivelse på maks åtte sider
 • Budsjett
 • Forankring og samarbeid med søkerorganisasjon
 • Videreføring, formidling og etterbruk er diskutert

Detaljerte krav fremgår i veiledningstekstene i søknadsskjemaet.

Søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet må framkomme tydelig av søknaden, spesielt når samarbeidsparter er offentlig institusjoner, private virksomheter og kommuner. Søknader som går inn på områder som skal prioriteres av det offentlige, som er lovpålagte eller der det offentlige har hovedansvar, må beskrive behovet for ekstern finansiering.

Det understrekes at nærhet til bruker, brukermedvirkning og frivillighet er viktig for ExtraStiftelsen. I søknaden må det vurderes om brukermedvirkning er relevant og praktisk mulig.

7. Frister og søknadsskjema

For å søke må følgende gjøres:

 • Opprett kontakt med godkjent søkerorganisasjon. OBS! Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig – noen så tidlig som to måneder før søknadsfristen til ExtraStfitelsen. Så ta kontakt i god tid!
 • ExtraStiftelsens frist for innsending er 15. mars og 15. september klokken 15.00. Det er søkerorganisasjonen som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen. Ved utfylling av skjema er det flere obligatoriske felt og krav til vedlegg. Se eksempel på søknadsskjema på våre nettsider.

Tildelingen gjøres kjent henholdsvis 15. juni og 15. desember.

ExtraStiftelsen støtter ikke:

Innen organisasjonsarbeid

 • Etablering og oppbygging av organisasjoner og organisasjonsledd.
 • Ordinært organisasjonsarbeid – årsmøter, møter/samlinger/kurs der tema er organisasjonsarbeid, medlemsverving, kompetansebygging for ansatte.
 • Utvikling av nettsider og apper der formålet er organisasjonens generelle informasjon og kommunikasjon.

Innen utdanning og faglitteratur

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Fagbøker og annet materiell som kun er beregnet for undervisning og opplæring av fagpersoner, med mindre brukere selv er sterkt delaktig i utviklingen.
 • Diagnoserelatert opplæring/utdanning av offentlige ansatte og ansatte i offentlig finansierte institusjoner.

Innen utbygging og tilrettelegging

 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av offentlig eller privat eide bygg og anlegg, herunder også bassenger (Dette gjelder ikke bygg og anlegg som eies av frivillige organisasjoner).
 • Støtte til utstyr som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.

Innen offentlig og privat virksomhet

 • Offentlig tilbud som legges ned skal ikke kunne opprettholdes med ExtraStiftelsens midler.
 • Søknader fra offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen.

Annet

 • Støtte til enkeltpersoner og deres tilbud.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner kan ikke søke på prosjekter under kr 30.000 i denne ordningen (se ExtraExpress).

Her finner du utskriftsvennlig versjon av ExtraStiftelsens retningslinjer for Helse.

Se også:

Retningslinjer for søknad om midler til Forskning

Retningslinjer for søknad om midler til ExtraExpress