Nedsatt hørsel kan alle få. Foto: Astrid Waller/HLF

Samtidig er det en uttalt politisk målsetting at så mange som mulig skal delta. Det er iverksatt ulike tiltak for å øke tilgangen til arbeidsmarkedet samtidig som behovet for gode rehabiliteringstjenester får økt oppmerksomhet.

Denne saken er skrevet av HLF.

Mangelfull samhandling

Elisabeth Svinndal

Det er i flere sammenhenger pekt på problemer knyttet til oppsplitting og fragmentering i tiltaksapparatet.

I tjenestetilbudet til hørselshemmede gjelder dette blant annet mangelfull samhandling mellom ulike tilbud og etater, forskjeller i tilbudet avhengig av bosted, manglende eller mangelfull informasjon om rettigheter og muligheter innen hørselsomsorgen, manglende koordinering av tjenestetilbud og manglende rehabiliteringstilbud hvor det tas et helhetlig perspektiv.

Stipendiat Elisabeth Svinndal har undersøkt hørselshemmedes deltakelse i arbeidslivet gjennom blant annet deltakelsesgrad og bruk av hørselsfaglige og arbeidsrettede tjenester. Forskningen har avdekket hvilket tjenestebehov personer med hørselstap har for å få innpass i arbeidslivet og hindre utstøting.

Viser hva som fungerer godt

Prosjektet har også identifisert avgjørende faktorer for å sikre full deltakelse i arbeidslivet for hørselshemmede. Intervjuer med hørselshemmede arbeidstakere og deres arbeidsgivere, har avdekket både barrierer for full deltakelse og suksesskriterier.

Kunnskapen som er fremskaffes bidrar i arbeidet med å utvikle et bedre tilpasset og mer hensiktsmessig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Resultatene viser hva som fungerer godt og som følgelig kan bygges videre på.

Les sak i Din Hørsel her: God tilrettelegging krever godt samarbeid

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Yrkesdeltakelse og nedsatt hørsel
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Ekstern instans
Rehabiliteringssenteret AIR
Prosjektleder/forsker

Elisabeth Svinndal

Hovedveileder

Chris Jensen

Bevilget
2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000
Startdato
01.04.2015
Sluttdato
21.12.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Betingelser for likeverd i arbeidslivet for hørselshemmede. Forskningsbasert kunnskap for bedre rehabilitering.