Det er poulært blant barna med hengekøyer i gapahukane i trivselsskogen. Foto: Ronny Solheim

Gleden ved å bruke naturen starter i tidlig alder, og derfor er det så viktig at barn og unge lærer å kjenne naturen og oppleve mestring i trygge rammer. Ønsket om å gjøre det lett å bruke naturen var grunnen til Midtre Nordfjord Turlag ønsket å satse på trivselsksogen.

– Vi ønsket å utvikle et sentrumsnært område hvor det var enkelt for alle å komme seg ut og oppleve naturglede. Nå gleder vi oss til å ta område i bruk, sier en stolt prosjektleder i turlaget Katrine Fjellestad Aske.

– Vi har hatt et godt samarbeid med barnehager, skoler, 4H og speideren i regionen, som gjør at området garantert kommer til å bli mye brukt til overnatting, matlaging og undervisning og andre aktiviteter, forteller hun.

Trivselsskogen har over 100 dekar å boltre seg i for store og små! Foto: Ronny Solheim

Utsikten er som et landskapsmaleri

Søndag 30.september var det høytidelig åpning av trivselsskogen. Generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen, deltok også på åpningen.

– Jeg vil rette en stor takk til alle de ildsjelene i Trivselsskogen og turlaget som har brukt 2000 dugnadstimer på prosjektet. Med håndverk av høy kvalitet og svært kortreiste materialer er det blitt et unikt sted for befolkningen i Gloppen, sa Lillehagen.

– Dere har et utrolig vakkert sted her! Utsikten er som et landskapsmaleri, dramatisk og av det vakreste som er i Norge, kanskje i verden, avsluttet Lillehagen.

– Midlene fra Extrastiftelsen var 100% utløsende for at Trygg i naturen i det hele tatt ble bygd. Vi setter utrolig stor pris på støtten, og har fått en fantastisk arena for friluftsliv for alle folk i alle eldre, sa Katrine Fjellestad Akse fornøyd.

Nils Øveraas fra Den Norske Turistforening åpnet trivselsesskogen sammen med generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen og styreleder i Trivselsskogen Christine Aagård Midthjell. Foto: Ronny Solheim

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Trygg i naturen
Prosjektet i kortform

Prosjektet "Trygg i naturen" er ein del av det store folkehelseprosjektet "Trivselsskogen". Trivselsskogen er eit 100 mål stort sentrumsnært turområde bygd med tanke på betre folkehelse og trivsel. "Trygg i naturen" skal vere eit område der barn og unge skal lære å oppholde seg, overnatte, leike og leve av og med naturen. Det skal vere lavterskel, trygt og gratis for alle å bruke. Det er viktig at brukarane av området vil føle grad av meistring, tryggheit, samhald og føle glede over å vere ute i naturen. Heile skogen blir ein tumleplass for leik, nye oppdagelsar, inntrykk og opplevingar.

Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
DNT- Midtre Nordfjord Turlag
Ekstern instans
Trivselsskogen SA
Prosjektleder/forsker

Katrine Fjellestad Aske

Andre fylker for prosjektet
Sogn og Fjordane
Konkret sted/adresse
Sandane
Konkret sted/postnr
6823
Bevilget
2018: kr 400 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
02.11.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Tilrettelegging av naturbaserte opplevingar, aukar bruken av naturen og får folk ut. Trivselsskogen er alt ein godt besøkt suksess. DNT har i tillegg gjort prosjektet til nasjonal pilot for si nærturområdesatsing. Vi veit at mange barn og unge slit med å finne seg til rette, finne sin plass og vere ein del av eit større fellesskap. Dette prosjektet vil inkludere og vere opent for alle. Delprosjektet "Trygg i naturen" skal skape meistringsfølelse og skape trygghet på det og ferdast og leve i naturen. Den skal og vere ein plass berre å vere, utan krav til prestasjon og opplevd press.

 • Vår målsetting er at barn og unge skal bli meir aktive og søke naturen som fritidssyssel og hobby. Vi vil at dei skal lære, meistre og bli trygge på å opphalde seg og overnatte ute. Dei skal lære å samhandle med andre. Vi vil at barn og unge skal bevege seg meir. Vil vil at unge skal le og leike.

 • Trygg i naturen skal gi barn og unge kunnskap, meistring og glede av å opphalde seg ute i naturen. Dei skal lære å "knekke" koden og bli trygge på seg sjølv.

 • 10000
 • 1000000
 • I prosjektgruppa til Trivselsskogen SA er det kompetanse og kunnskap til å kunne gjennomføre bygginga av området "Trygg i naturen". Området er alt avsett i masterplan. I utforming av plassen vil vi samarbeide med barnehagar, barne- og ungdomsskulane, 4H og speidaren i nærområdet. Vi vil og knyte til oss kompetanse frå DNT og Nordfjord Folkehøgskule som er spesialistar på utandørs friluftsliv. Vi ynskjer og dialog med rådet for funksjonshemma for å optimalisere området for denne gruppa. Det er forventa ein byggeperiode på 3-4 månader. Det meste av jobben vil bli gjort på dugnad. Ein må reikne med å leige inn maskiner og utsyr for grunnarbeid. For å opparbeide området i prosjektet må det fjernast røter, grave grøfter for å lede vatn samt erstatte myrmasse. Det skal settast opp gapahukar, lagast bålplass til matlaging og aktivitetplass for fysisk leik og mor. I styret til Trivselsskogen SA er det juridisk kompetanse, ingeniør og byggleiing samt prosjektleiar. Heile styret til Trivselsskogen og medlemmar frå Midre Nordfjord Turlag jobbar frivillig og på dugnad for fellesskapet.

 • Januar-Mars 2018: Tegning og prosjektering av prosjektet. Detaljplanlegging på material og grunnarbeid. Sjølve bygginga vil skje i perioden april-juni.

Sluttrapport

 • Trivselsskogen har berika innhaldet med Trygg i naturen, eit område som har blitt fantastisk flott takka vere bla. Extrastiftelsen, stor dugnadsinnsats og godt samarbeid.
  Skuleklassar og barnehagar brukar område flittig både til leik, undervisning, nisteplass og kvilestund. Folkehøgskulen har eiga linje for pesonar med nedsett funksjonsevne, den gruppa brukar anlegget mykje for å oppnå meistring blant elevane.
  Speidaren, turlaget mfl. inviterer til møter og aktivitetar med godt oppmøte. Bla. har vi hatt foredrag og film med Villmarksbarna.
  Trygg i naturen er ein god plass for feiring og samankomstar, konsertar, eller ein tur åleine.
  Det er ei glede å sjå personar i alle aldrar, med og utan krykkjer, vogner og bæremeiser. Vi ser ofte at 3 generasjonar er på tur ilag.
  Trivselsskogen har som mål å få fleire ut på tur og Vestlandsforskning har sett opp tellarar og utført spørjeundersøkingar.
  Telling viser frå 0-30 000 på eit år!

 • Målet var å legge til rette for leik og undervisning for born og unge, der små og store grupper oppheld seg i naturen, lagar mat og overnattar ute.

  Eit viktig element når ein skal ha si fyrste natt i naturen, er at «rømningsvegen» er kort, bilveg har vi 150 meter ifrå campen.

 • 30000
 • Prosjektgruppa bestod av representantar frå Trivselsskogen DA, Speidaren, Gloppen Hotel, Firda Vidaregåande skule, Nordfjord Folkehøgskule og Turlaget.
  I tillegg kontakta vi bla rådet for utviklingshemma og foreldre til born og unge med spesielle behov, for å legge til rette for alle.
  Trivselsskogen sin dugnadsansvarleg var primus motor og kalla inn til planleggingsmøter, og deretter dugnader i nær samarbeid med turlaget.
  Ulike organisasjonar fekk sine ansvarsområder.
  Speidaren hadde eigne dugnader for skogsområde for bygging av plattingar, leikehytter som kan setjast opp og takast ned, område for tretelt mm.
  Turlaget jobba ekstra med gapahukane, der vi no har 6 flotte gapahukar og hengekøyerundell. (Hengekøye-rundell er 2 kabel-tromlar som er måla og sett opp på kvarandre, med feste til hengekøyer. Hengekøyene blir festa mot stolpar i andre enden).
  Folkehøgskulen sette opp gjerder, og tok ansvar for utforming av bål og gruveplass framfor gapahukane.
  Dimensjonane til Store skogsamfi krevde fagfolk, så råbygget stod lokale snikkarar for. Så var det stordugnader på resten av amfiet.
  Det aller viktigaste i prosjektgjennomføringa var SAMARBEID mellom private, grunneigarar og ulike

 • Eit svært vellukka prosjekt som blei opna av generalsekretær i DNT, saman med generalsekretær i Extrastiftelsen.
  Prosjektet blei både meir økonomisk- og arbeidskrevjande enn planlagt. Trivselsskogen dekka inn kostnader som overgjekk støtta vi fekk til Trygg i naturen.
  Trivselsskogen skal vidareutviklast, neste steg er å finansiere Fosseteateret/utsiktsrampe over Holvikefossen. I tillegg til at utsiktsrampen blir ein flott attraksjon, så er rampen eit viktig sikringstiltak for å unngå fall i fossen.
  Toalett og servicebygg er under planlegging.
  Turlaget vil arbeide for å få ei hytte i tilknytni