Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Sjef i eget liv
Prosjekttema
Tema er livsmestring og recovery.
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Prosjektet er et samarbeid mellom Sola DPS og Sola kommune
Prosjektleder/forsker

Anne Berit Torbjørnsen

Fylke(r)
Rogaland
Bevilget
2015: kr 250 000, 2016: kr 330 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Høsten 2013 var vi på studietur til Kronstad DPS og ble inspirert av deres arbeid i forhold til pasienter med alvorlig psykoseproblematikk. Spesielt interessant var hvordan de brukte IMR-grupper (illness, management and recovery) i behandlingenen. IMR er et kunnskapsbasert behandlingsprogram om livsmestring og recovery. Målet er å være i prosess i sin egen tilfriskning. Ved at pasienten blir kjent med egen sykdom og helse er det lettere å unngå akutte innleggelser. Pasienten kan selv jobbe med egne målsetninger og egne utfordringer. Behandlingen vil også være aktuell for ROP-pasienter.

 • En viktig målsetting er å integrere sykdomsmestring og personlig utvikling hos den enkelte pasient. Dette blir gjort ved at den enkelte pasient lærer seg metoder for å håndtere sine personlige utfordringer, hvor også sykdomsmestring er en naturlig del av helhetsbilde. Pasienten er sjef i eget liv.

 • Målgruppen er mennesker med alvorlig psykiske lidelser , eventuelt psykisk lidelse i kombinasjon med rus (ROP), samtidig som de har stort funksjonstap.

 • Metoden vi bruker er IMR (Illness, Management and Recovery). Et behandlingsprogram som består av 5 hovedkomponenter: Psykoedukasjon, sikring av medikasjon, tilbakefalls forebygging, symptom mestring og sosial ferdighetstrening. Disse er fordelt på 11 moduler med ukentlige grupper i ett år. Ved å delta i IMR gruppe vil pasienten kunne sette opp egne mål. Vi har erfart at mange av disse pasientene klarer seg i kortere eller lengre perioder uten innleggelse ved hjelp av kommunale instanser og eget nettverk. Hjelpen som de får, er ofte tilfeldig og i liten grad målrettet i forhold til at pasientene selv skal ta ansvar for eget liv.
  Prosjektgruppen er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres. Gruppen består av prosjektleder, leder for ambulant akutteam, kommunens virksomhetsleder for rus og psykiatri , representant for Mental Helse og avdelingsoverlege ved Sola DPS. Etter innføringskurset vil terapeutene ta i bruk IMR maualen. Underveis i behandlingsforløpet vil det bli gitt 1 times ukentlig veiledning til IMR-terapeutene i ett år fra juni 2015. Veiledningen vil fortrinnsvis foregå med videokonferanse i gruppe av Richard Färdig som selv har brukt IMR i sin terapi. Han bruker mye av sin tid til kurs og veiledning.

 • Prosjektet vil gå over en toårsperiode med oppstart januar 2015. Våren 2015 vil vi ha fokus på å rekruttere kandidater til gruppene og opplæring av gruppeledere. I tillegg må vi ha avtale med godkjent veileder. Vi må kjøpe og sette oss inn i IMR -manualen. Høsten 2015 starter de første gruppene. De vil gå over en periode på ca 10 mnd, Vi tenker å starte opp 2+2 grupper med noen måneders mellomrom. Veiledning av gruppelederne foregår parallelt.

 • Tilbud om IMR gruppebehandling vil være et kvalitativt godt tilbud for denne pasientgruppen. Behandlingen er godt utprøvd og viser gode resultater for pasientene. En ser spesielt bedre mestring av symptomer, og lavere score på symptomer generelt.

Sluttrapport

 • Sola DPS fikk i 2011 samhandlingsmidler fra Helse Vest. I den forbindelse var vi på studietur til Kronstad DPS høsten 2013. Vi ble inspirert av deres arbeid rundt pasienter med alvorlig psykoseproblematikk. Spesielt interessant var hvordan de brukte IMR programmet (Illness, Management and Recovery) i behandlingen. Vi ble inspirert og var så heldig at vi fikk midler fra ExtraStiftelsen via Mental Helse til å bygge opp dette tilbudet i og rundt Sola DPS.
  IMR er en metode for strukturert og individualisert mestring av alvorlig psykiske lidelser. Målet med IMR er at kursdeltakeren er i en prosess mot sin egen tilfriskning. Ved at pasienten blir kjent med egen sykdom og helse er det lettere å unngå akutte innleggelser. Pasienten kan selv jobbe med egne målsettinger og egne utfordringer. Denne type behandling vil også være aktuell for pasienter med samtidige rus og psykiske lidelser (ROP).

 • 20
 • I løpet av prosjektperioden har vi hatt 6 samlinger med Rickard Färdig, psykolog/PhD fra Sverige som har stått for opplæringen av i IMR i Norge. Han har gitt oss opplæring i IMR programmet, veiledning på konkrete problemstillinger og kurslederne har fått prøve seg på ulike metoder og problemstillinger. Arbeidsmetoden har vært forelesninger, gruppearbeid og rollespill.

  En viktig del av opplæringen har vært veiledning. Rickard Färdig krevde fra starten av prosjektperioden at vi utpekte to interne veiledere. Disse har stått for fortløpende og systematisk veiledningen av IMR terapeutene, mens Färdig har vært co veileder. Fokus i veiledning har vært terapeutenes egen utvikling mot å bli IMR terapeut. Bevisstgjøring på IMR programmet, egne forutsetninger og egne utfordringer.
  Rickard Färdig oppfordret til å starte opp IMR kurs mellom 1 og 2 gruppesamling sommer 2015. Vi tok utfordringen, og kom dermed raskt i gang med å drive kurs. Hensikten var at alle IMR terapeuter skulle få egenerfaring med å drive grupper og at dermed læringsprosessen ble mer effektiv.

 • IMR skal er brukt får å måle utbytte av IMR programmet. Det er en terapeututgave og en deltakerutgave for hver kursdeltaker.Deltakerne oppgir å være fornøyd med IMR programmet. De formidler at kurset har fokus på hvem de er og hva de ønsker med sitt liv.
  11 av 20 deltakere har fullført mer enn 50 % av IMR programmet og det er disse som oppgir den største fremgangen. De opplever å ha fått økt kunnskap om seg selv og egne symptomer, og måter å håndtere symptomene på. De har og laget en plan for hvordan de skal forebygge tilbakefall. De har færre sykehusinnleggelser, 4 har ikke hatt innleggelser gjennom hele IMR programmet, og 2 av disse oppgir at de ikke lenger har symptomer som hindrer dem i å nå sine mål.
  Alle som har deltatt på opplæring har erfaring med å drive IMR kurs. Det en plan for å utdanne flere IMR terapeuter.
  Våre to egne IMR veiledere har ansvar for veiledning og gir tilbud til alle som driver med IMR i vårt opptaksområde.

 • Opplæring og implementering av IMR som et tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og Rop lidelse vil vi hevde har vært en suksess. IMR er et tilbud Som både Sola DPS og Sola kommune vil gi til alle pasienter i målgruppen. Det betyr at IMR er godt forankret i alle ledelsesnivå, både på DPSet og i Sola kommune.
  5 nye kurs har startet, 3 i sola kommune og 2 på Sola DPS. Nye IMR terapeuter er under opplæring. Erfaringskonsulent ansatt i Sola kommune blir med i en ny gruppe som IMR terapeut og det planlegges at enda en erfaringskonsulent skal bidra i implementeringen.