Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2016)
Prosjektnavn
Selvmordsforebygging i Rogaland - eldre
Prosjekttema
Selvmordsforebygging i Rogaland
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF
Prosjektleder/forsker

Marie Bø

Fylke(r)
Rogaland
Bevilget
2016: kr 400 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
03.04.2017
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I Norge dør om lag 500-600 mennesker av selvmord hvert år. I Rogaland fylke var det i tidsperioden 2002–2013 totalt 610 selvmord, i gjennomsnitt 44/år. I 2012 var det en betydelig økning i antall selvmord hos personer over 60 år. En studie i perioden 1992-2000 hvor 252 personer over 65 år tok livet sitt var 64% menn og 26% kvinner. Deltakerne i studien hadde i tiden før selvmordet hatt kontakt med helsepersonell, 29% hadde formidlet selvmordtanker og i 15% var tidligere selvmordsforsøk rapportert.

 • Prosjektets målsetting er å redusere selvmord og selvmordsforsøk blant eldre (>65 år) i Helse Stavangers HF og Helse Fonna HF opptaksområder.

 • Personer fra 65 år og oppover og personal ansatt i kommunal sektor i arbeid med eldre.

 • Prosjektkoordinator vil være aktiv og selv gjennomføre informasjonsutvekslingen i prosjektet ved å besøke ulike instanser, både offentlig og i ulike organisasjoner. Annonse- og informasjonskampanje vil bli utarbeidet av deltakere i prosjektgruppen og videre godkjent i styringsgruppen. Hjelpetelefon er i bruk i dag i prosjektet, og en videreføring av denne vil gå som normalt. Ulike kompetansehevingstiltak vil prosjektkoordinator være ansvarlig for, men vil nytte seg av ekstern kompetanse på feltet ved direkte å ta kontakt med konkrete forespørsler.

 • Prosjektet har ulike tiltak kvartalsvis, men også tiltak som går kontinuerlig. 1. kvartal har vi fokus på informasjon og kompetanseheving hos nøkkelpersoner, gjennomføre befolkningsundersøkelse. 2. kvartal, informasjon og kompetanseheving hos eldre og ansatte ved SUS, samt VIVAT kurs for nøkkelpersoner. 3. og 4. kvartal ny fagdag og VIVAT kurs for nøkkelpersonell. Kontinuerlig vil hjelpetelefon bli besvart og annonsekampanjer i avisene trykkes.

 • Øke kunnskap i befolkning at det er tilgjengelig hjelp, samt kontaktinformasjon til hjelpetelefon. Personer som tar kontakt får hjelp på et tidligere tidspunkt med depresjon og selvmordsatferd. Redusert selvmordsatferd, og på sikt reduksjon i antall selvmord.

Sluttrapport

 • Selvmord er et en stor folkehelseutfordring i verden. I Norge dør om lag 550 personer årlig i selvmord. Vi ser at det er en betydelig økning i antall eldre som begår selvmord. Ettersom det er høy forekomst av selvmord blant eldre er det viktig å øke kunnskapen og oppmerksomheten her. Helsepersonell må ha en skjerpet oppmerksomhet, særlig ved depresjon, hos denne gruppen. Det fremkommer at psykiatrisk lidelse (62 %), spesielt depresjon (41 %), er av høy forekomst hos eldre som har begått selvmord. I følge vår befolkningsundersøkelse vegrer en stor del av befolkningen seg for å spørre en nabo, venn eller kollega om selvmordsatferd. Prosjektets målsetting er å redusere selvmord og selvmordsatferd hos personer over 65 år i Helse Stavanger og Helse Fonna HFs opptaksområder i Rogaland fylke.

 • 80000
 • Gjennomføringen av prosjektet har gått fint. Vi har arrangert fagdager og SafeTALK kurs med godt antall deltakere. I tillegg har vi vært rundt på de aller fleste sykehjem (noen få gjenstår og vil gjennomføres i 2017) med informasjon om prosjektet, og undervisning om forebygging av selvmord og selvmordsatferd. Vi opplever at det er stort behov for mer kunnskap, og erfarer at de aller fleste blir overrasket når vi aktualiserer antall selvmord i den aldersgruppen. Når vi har arrangert fagdager/safeTALK kurs opplever vi at det genererer merarbeid for oss i prosjektet. Dette har vi kunnet innfri og avtalt nye møter med utvidet informasjon om forebygging av selvmord og selvmordsatferd. I tillegg har vi jevnlig hatt annonsekampanjer i aviser, nett og mobil. Vi leverer i også redaksjonelt stoff til "Lokalavisen", hvor vi også har annonser. Det er skrevet en artikkel i Suicidologi om prosjektet, denne ble publisert desember 2016. Det er også etablert en krisetelefon i Stavanger og i Haugesund, nummeret hit vises i alle våre annonser. I tillegg har vi en aktiv nettside og facebook (3050 følgere).

 • Resultater som økt kunnskap hos vår målgruppe og informasjon om hjelpetiltak og krisetelefon vil vi si er oppnådd. Vårt merarbeid fra fagdager/kurs med tilbakemeldinger som "dette er det beste undervisningen vi har hatt på lenge", bekrefter dette. Reduksjon i selvmordsatferd (etter tall innhentet fra akuttavdelinger i Stavanger og Haugesund), er for tidlig til å si om vi har kunnet påvirke noe. Vi innhenter månedlige tall, men trenger at prosjektet går over en lengre periode for å kunne si noe endelig her. Det samme gjelder antall selvmord. I Rogaland fylke er det årlig i snitt 44 selvmord, og her blir tallene for små til å kunne si noe konkret om vårt prosjekt har effekt. Behovet for mer kunnskap er likevel i stor grad tilstede, og det er dette vi vektlegger mest i prosjektet. Ved de aller fleste undervisninger/kurs var det et stort flertall som også hadde lagt merke til våre annonser. Vi har også fått forespørsel om å sende ut flere brosjyrer, og dette er gjennomført.

 • Hovedprosjektet ble etablert i 2013 med lansering 2015. For målgruppen eldre vil vi ha fokus på dette noe ut i 2017 også slik at vi når ut til alle som er planlagt. Videre plan for 2017 er å ha fokus på middelaldrene menn og den økte arbeidsledigheten Rogaland opplever. I tillegg ser vi på et utvidet samarbeid og mulig etablering i Helse Bergen. Prosjektet driftes videre i 2017, men er avhengig av nye økonomiske midler for videre drift i 2018.