Samarbeid om å fremme helse

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

SAMARBEID OM Å FREMME HELSE Regjeringen ønsker å bygge pasientens helsetjeneste. Kommunene oppfordres til å involvere brukere, pasienter og pårørende i dette arbeidet. Men hvordan få til et slikt samarbeid? Forskning viser at ansatte i kommunene er usikre på nettopp det. Brukermedvirkning er ikke vanlig Helseministeren er tydelig på at brukerrepresentanter og fagpersoner i kommunene bør samarbeide om å utvikle gode helsetjenester til innbyggerne. Likevel er ikke dette vanlig praksis i kommunene. Mange av utfordringene ligger i ulik begrepsforståelse, at samarbeidet preges av maktasymmetri, hvor fagkunnskapen tillegges størst verdi, eller av at ulike agendaer kompliserer samarbeidet. Uansett årsak praktiseres brukermedvirkning ulikt i kommunene, og det er stor mangel på brukerrepresentanter som kan delta. Dette kan medføre at brukermedvirkning velges helt bort når helse- og omsorgstjenester utvikles. Samarbeid gir gode tjenester Forskning viser at brukermedvirkning knyttet til å utvikle gode helsetjenester har betydning for personer som lever med helseutfordringer. Deltakere på gruppebaserte lærings- og mestringstilbud som er utviklet og gjennomført i samarbeid med brukerrepresentanter, øker troen på at de kan håndtere situasjonen og leve godt med sykdommen. De opplever fellesskapet med andre som vet hvordan det er som betydningsfullt, og at det er godt å utveksle erfaringer og få råd. I tillegg tilegner de seg kunnskap om sykdommen og blir mer bevisste på egen helse og ressurser. Dette kan bidra til at de ikke trenger å være så mye på sykehus. Det trengs forskning om hvordan Vi har gjennomført en kunnskapsoppsummering som har sett på forskning om brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling. Oppsummeringen viser at det trengs kunnskap om hvordan involvere brukerrepresentanter, om sammenhenger som spiller en rolle for medvirkningen, samt om betydningen eller effekten av å involvere brukere, pasienter eller pårørende i helsetjenesteutvikling. Vil forske på reelt samarbeid På bakgrunn av kunnskapsoppsummeringen vil vi med dette prosjektet bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan få til reelt samarbeid, det vil si et samarbeid hvor erfarings- og fagkunnskap tillegges lik verdi i både prosess og resultat. Vi vil se på hvilke faktorer som støtter opp om et reelt samarbeid og hva slags betydning det kan ha. Dette forskningsprosjektet vil gjennomføres som et samarbeid mellom forsker og medforsker som har erfaring fra selv å være syk. Slik blir brukerstemmen gjeldende for kunnskapen som bygges i prosjektet, som har betydning for implementering av kunnskapen i praksis. Forskningsprosjektet vil bidra til å fremme brukermedvirkning i utvikling av helsefremmende kommunale tjenester og styrke pasientens helsetjeneste.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Patient Education and Counseling

Prosjektleder

Ann Britt Sandvin Olsson

Hovedveileder

Anita Strøm

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Samarbeid om å fremme helse
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Org.ledd
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ved OUS
Beløp Bevilget
2018: kr 770 000, 2019: kr 790 000, 2020: kr 815 000
Startdato
28.02.2018
Sluttdato
01.05.2022
Status
Under gjennomføring