Mindful Eating – venn med maten

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I ROS sin 5-årige strategiplan er overspisningsproblematikk et prioritert område. Vi har hatt en drastisk økning i henvendelser fra denne gruppen, og ser viktigheten av å kunne tilby et bedre hjelpetiltak for disse. Fordi en konsekvens av spiseproblematikk er overvekt, opplever mange som søker hjelp at det fokuseres for mye på fysisk aktivitet og ernæring – og ikke på bakenforliggende psykiske årsaker. ME-CL-kurset fokuserer på hvilken rolle maten spiller i vårt liv, og programmet har vist gode resultater i USA. Derfor ønsker vi å introdusere og evaluere programmet i Norge.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålsetting er å kunne gi et lavterskeltilbud til mennesker med overspisningsproblematikk i Norge ved å ha kompetente instruktører innenfor ME-CL-programmet. En viktig målsetting er også å få evaluert både ME-CL-utdannelsen og programmet under norske forhold.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er personer som ønsker å bli ME-CL instruktører samt personer med selvopplevd overspisningsproblematikk som kan ha nytte av gruppetilbudet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet «Venn med maten» vil åpne for utdannelse til maks 30 instruktører (grunnleggerne av utdannelsen fra USA vil ikke kunne tilby sin utdannelse i Norge dersom vi er færre enn 30 deltakere). ROS vil knytte til seg 15 instruktører på landsbasis som skal få utdannelsen dekket mot å avholde fire 8 ukers grupper i regi av ROS fordelt på to år. Samtlige grupper skal evalueres med veiledning fra UiB og Modum Bad. De øvrige plassene ved utdannelsen vil være åpen for personer utenfor ROS. Deltakere som ikke avholder grupper for ROS vil selv måtte betale for utdannelsen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Første halvår av 2018 skal brukes på å rekruttere deltakere og praktisk tilrettelegging for kurssamling. Første del av utdannelsen skal gjennomføres i august 2018. Påfølgende år brukes til gjennomføring av gruppetilbudet samt veiledning og evaluering. Andre del av utdannelsen gjennomføres i april/mai 2019. Resten av året brukes på å gjennomføre gruppetilbudet samt veiledning og evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålsetting har vært å kunne gi et lavterskeltilbud til mennesker med overspisningsproblematikk i Norge ved å utdanne kompetente instruktører innenfor ME-CL-programmet. En viktig målsetting har også vært å få evaluert både ME-CL-utdannelsen og programmet under norske forhold. Hovedmålgruppe har vært personer som ønsker å bli ME-CL instruktører samt personer med selvopplevd overspisningsproblematikk som vil ha nytte av gruppetilbudet. Bakgrunnen for prosjektet er den drastiske økningen i antall henvendelser fra gruppen med overspisingsproblematikk å se viktigheten av å kunne tilby et bedre hjelpetiltak for disse. Fordi en konsekvens av spiseproblematikk er overvekt, opplever mange som søker hjelp at det fokuseres for mye på fysisk aktivitet og ernæring – og ikke på bakenforliggende psykiske årsaker. ME-CL-kurset fokuserer på hvilken rolle maten spiller i vårt liv, og programmet har vist gode resultater i USA. Derfor ønsket vi å introdusere og evaluere programmet i Norge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi ønsket å utdanne 15 instruktører. På grunn av sykdom meldte 2 deltakere frafall rett før utdannelsen startet. Vi ønsket videre instruktører fordelt i alle landsdeler. Dette viste seg å være en utfordring. Det endte opp med å være 7 instruktører fra Vestlandet, 3 fra Østlandet, 2 fra Midt Norge og 1 fra Nord Norge. Instruktøren i Tromsø gjorde gjentatte forsøk på å fylle sine kurs uten å lykkes. Ett kurs ble gjennomført med 4 deltakere. Det er både fordeler og ulemper slik vi ser det å ha 7 instruktører i og rundt Bergen by. Det skaper et miljø for instruktørene hvor de kan søke støtte og råd fra hverandre. Men det å fylle 7 kurs mer eller mindre over samme tidsperiode viste seg å være svært utfordrende. Vi har erfart at “Bli venn med maten” viser til svært gode resultater blant deltakerne men det har vært utfordrende å nå ut til alle som trenger det. Vi tror dette henger sammen med den skam og tabu som er i samfunnet knyttet til overspisingsproblematikk. Totalt deltok 197 brukere.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

197

Prosjektgjennomføring/Metode

Høsten 2018 – 2020 ble det gjennomført 29 grupper i Bli venn med maten, fordelt på 13 instruktører. Instruktørene som fikk utdannelsen dekket forpliktet seg til å avholde fire 8 ukers grupper i regi av ROS fordelt på to år. Samtlige gjennomførte grupper ble evaluert med veiledning fra UiB og Modum Bad. Totalt 197 brukere deltok i programmet, hvorav 95 % av deltakerne var kvinner. 45 % fra Vest-Norge, 27 % fra Sør-Øst, 25 % fra Midt og 3 % fra Nord. Aldersvariasjonen var 20 – 67 år, med snittalder på 41 år. Snitt KMI på deltakerne ved oppstart var 32. Deltakere ble rekruttert via ROS sine kanaler som egen nettside, Facebook og gjennom foredrag samt instruktørenes egne profesjonelle nettverk og sosiale medier. Deltakere som ble inkludert i gruppene måtte være fylt 16 år og ha selvopplevd overspisningsproblematikk. Deltakere måtte også gjennomgå et screeningskjema med instruktør samt et kort intervju. Eksklusjonskriterier for deltakelse var alvorlig grad av komorbide lidelser. Deltakerne fikk også informasjon om studien og skjemaene som skulle fylles ut før, under og etter deltakelse. Alle deltakerne måtte ha besvart pre- oppstartskjema før programstart.

Resultater og resultatvurdering

Repeterte målinger for global EDE – Eating Disorder Examination Questionnaire, tre ledd i selvmedfølelsesskalaen, samt MEQ – Mindful eating questionnaire viste signifikante effekter gjennom pre, post og ved 6 måneders oppfølging. Post-hoc analyser viste at den største nedgangen på alle mål skjedde i løpet av kurset, endringen ble opprettholdt fra avslutning av kurset til 6 måneders oppfølging. Totalt, 142 av 196 deltakerne (72 %) som begynte på kurset, rapporterte i snitt 11 dager (SD=7) med overspisningsepisoder de siste 28 dager. Ved oppfølging ble det i snitt rapportert om 8 dager med overspisning (SD=7), noe som betyr at overspisningsadferden gikk ned med 27 % fra starten på kurset. Av personer som overspiste 14 dager eller mer gikk andelen ned fra 28 % i pre-oppstart til 18 % i post-avslutning og til 14 % ved oppfølging. Vi er veldig fornøyd med resultatene men ser behovet for videre forskning samt å se på muligheten for et nettbasert kurs som lettere når ut til folket.

Oppsummering og videre planer

Mindful eating kursene har blitt veldig godt mottatt av både instruktører og deltakerne. Resultatene er veldig gode og kan måle seg med resultater fra intervensjoner tilbudt i spesialisthelsetjenesten. Selv om det har vært utfordrende å nå ut til mange nok deltakere ser vi at stadig flere henvender seg med spørsmål knyttet til fremtidige kurs. Vi opplever også stor interesse blant helsepersonell og ernæringsfysiologer som etterspør fremtidig utdannelse i Norge. Samtlige instruktører ønsker å fortsette med å tilby kursene gjennom ROS. Pr i dag tilbyr vi kursene i Bergen, Oslo og Stavanger.

Prosjektleder

Irene Kingswick

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Mindful Eating – venn med maten
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 621 100, 2019: kr 556 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.12.2020
Status
Under gjennomføring