Kreft og kosthold: Åpne temamøter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Riktig kosthold og mat er viktig for god helse. Dette opptar også kreftpasienter og pårørende. Det er mange myter rundt kosthold som del av kreftbehandlingen. I tillegg til råd fra helsepersonell oppsøker mange kreftpasienter informasjon i media og på nett. Ulike kreftdietter, matvarer og kosttilskudd løftes frem som vidundermedisiner og den naturlige kuren mot kreft. Virkeligheten er ikke så enkel. Kostendringer kan ha gode effekter, men egenbehandling gjennom kosthold òg kan i verste fall utgjøre en trussel mot pasientsikkerheten. Pasientene bør utrustes til å ta bedre valg for egen helse.

Målsetting for prosjektet

Mål: Utruste pasienter til å ta bedre valg for egen helse gjennom å 1) arrangere åpne temamøter som øker deres kunnskap om myter og risikoer ved kosthold som del av kreftbehandling, 2) tilgjengeliggjøre og utvikle kvalitetssikret informasjon på norsk, 3) utstyre helsepersonell med pasientveileder.

Målgruppe

Målgruppene er 1) voksne kreftpasienter og pårørende og 2) helsepersonell. Temaet angår og opptar de fleste kreftrammede, uavhengig av alder, kjønn og diagnose.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

250000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Kreftforeningen vil sette kosthold som del av kreftbehandling på agendaen ved å arrangere åpne temamøter i Norges 10 største byer, med direkteoverføring («streaming») på Internett til et bredere publikum. Temamøtene skal blant annet diskutere myter rundt kosthold og kreft og tydeliggjøre eventuell risiko ved å bruke ulike dietter, matvarer, næringsstoffer og kosttilskudd, i tillegg til eventuell helsegevinst. Erfaringsvis vil temamøtene berøre, skape engasjement, entusiasme og debatt. Og ikke minst nysgjerrighet og behov for mer kunnskap hos publikum. Som en overbygning til temamøtene vil derfor prosjektet blant annet omfatte å utarbeide mer informasjon om kosthold og kreft på nifab.no (NAFKAMs nettsider, og Kreftforeningens viktigste leverandør av informasjon på alternativ behandling), mer informasjon fra Kreftforeningen i elektronisk og trykket format, kronikker og deltakelse i offentlig debatt, redaksjonelle innslag og artikler i fagtidsskrift, aktiviteter knyttet til temaet på Kreftforeningens eksisterende arenaer (temakafeer og Vardesentre) og utvikling av en pasientveileder for helsepersonell. En prosjektleder i Kreftforeningen vil ha overordnet ansvar for prosjektet, og brukere samt frivillige vil tas med i alle prosesser.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet har to faser; produksjon og distribusjon. Produksjonsfasen (første ¾ år) omhandler kartlegging, rekruttering, kunnskapsinnhenting, materiellutarbeidelse og forberedelse av temamøter. I distribusjonsfasen (andre ¾ år) vil materiell publiseres og aktiviteter og tiltak gjennomføres, i tillegg til gjennomføring av temamøter. Noe vil overlappe mellom prosjektets to faser. Fremdrift og resultater rapporteres og forankres i styringsgruppen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Dagens kreftpasienter er mer aktive og bevisste i behandlingen av egen sykdom enn tidligere og ønsker i økende grad selv å samle kunnskap om årsaker til og behandling av helseplager, slik at de kan ta veloverveide valg relatert til egen helsesituasjon. Prosjektets målsetning: I. tilrettelegge for økt kunnskap i befolkningen om kosthold som del av behandlingen i forbindelse med kreftsykdom, herunder åpne temamøter som skal – diskutere myter rundt kosthold og kreft – tydeliggjøre eventuell risiko ved å bruke ulike dietter, matvarer, næringsstoffer og kosttilskudd, i tillegg til eventuelle helsegevinster II. tilgjengelig gjøre og utvikle god og kvalitetssikret informasjon om temaet på norsk Vi har også hatt som mål å III. gi helsepersonell mer kunnskap om hvordan de kan gi råd til kreftpasienter og pårørende om kosthold som del av kreftbehandlingen gjennom å utvikle en veileder

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet har i høy grad oppnådd målene i prosjektet. God informasjon er utarbeidet og informasjonen er blitt tilgjengelig gjort via temamøtene og via delinger på nettsidene til Kreftforeningen, som vi vet er en viktig informasjonskilde for norske kreftpasienter og pårørende.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1605

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppen og en arbeidsgruppen. Ut fra en innsiktfase med undersøkelse til kreftpasienter og helsepersonell ble prosjektet utarbeidet og gjennomført.

Resultater og resultatvurdering

I alt 16 temamøter er gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelsen. Temamøtene har blitt svært godt mottatt. En veileder for helsepersonell er utviklet via to digitale verktøykasser, en om kreft og kosthold og en om kommunikasjon med pasienter om alternativ behandling.

Oppsummering og videre planer

Kreftforeningen og NAFKAM har et sterkt ønske om å kunne fortsette samarbeidet om denne tematikken og sendte i mars 2020 inn en ny søknad til Stiftelsen Dam – Helse om et toårig prosjekt.

Prosjektleder

Nanette Mia Bohn

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Kreft og kosthold: Åpne temamøter
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Prosjektmedarbeider fra NAFKAM for å utarbeide brukertilpasset informasjon.
Beløp Bevilget
2017: kr 823 000, 2018: kr 955 250
Startdato
31.05.2017
Sluttdato
30.03.2020
Status
Under gjennomføring