På Langedrag får du virkelig oppleve nærkontakt med dyr!

Mange barn får ikke mulighet til å dra på aktiviteter eller ferieturer på grunn av økonomi, vanskelige familiestuasjoner eller krevende omsorgsoppgaver i familien. Det ville Mental Helse og Home-Start i Moss gjøre noe med.

– Moss kommune har flere lavinntekstfamilier enn mange andre kommuner i landet. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at disse barna får muligheten til å oppleve spennende og meningsfulle aktiviteter, forteller prosjektleder Therese Lerstad.

– Barna lyste opp da de fikk komme så tett på dyrene. Dette kommer hele familien til å leve lenge på, fortalte en av mødrene som deltok på denne turen.

Du kan også lese mer om disse prosjektene i Moss Avis og Dagsavisen Moss

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) besøkte prosjektet sammen med politisk rådgiver i ExtraStiftelsen Stian Amadeus Antonsen (t.v) og Ingvild Vatne fra Home-start Moss. Foto: Mette Eriksen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Ferietur for sårbare barn
Prosjektet i kortform

Gi ferieopplevelser til barn som lever i familier som av ulike grunner ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd (dårlig økonomi, aleneforeldre, barn med funksjonshemming, foreldre med psykiske og/ eller fysiske helseutfordringer). Turen går til Langedrag naturpark med overnatting i to netter. Langedrag tilbyr tilrettelagte dyre- og naturopplevelser som tilpasses barn i alle. aldre, funksjonsnivå, og for barn med spesielle behov.

Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Sentralt
Fylke(r)
Østfold
Kommune(r)
Moss
Konkret sted/adresse
Tunhovd
Konkret sted/postnr
3544
Bevilget
2017: kr 90 000
Startdato
01.08.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Folkehelseprofilen for Moss kommune (2017) vider at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere i Moss enn i landet forøvrig-Barn av enslige forsørgere, og andelen uføretrygdede i alderen 18-44 år er høyere,og andelen psykiske symptomer /lidelser er større i Moss enn landsgjennomsnittet. Det kan føre til store utfordringer for barna som vokser opp i disse familiene. Barn i fattige familier kan lettere havne utenfor fellesskapet, og familier med slike levekårsutfordringer kan vanligvis ikke prioritere ferier og fritidsaktiviteter for barna sine.

 • Gi ferieopplevelser for 25 barn med foreldre som ellers ikke ville fått mulighet til å dra på ferie sammen. Styrke foreldrenes mestring og kunnskap når det gjelder å ta med seg barna på ferie- og fritidsaktiviteter senere. Skape gode ferieminner. Nettverksbygging.

 • Barn i familier som ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd (dårlig økonomi,aleneforeldre,funksjonshemming,psykiske/fysiske helseutfordringer).

 • 25
 • 135000
 • Prosjektet søkes gjennomført med en ferietur med flere ulike aktiviteter som vil foregå utendørs på Langedrag naturpark i nært samspill med dyr og natur. Vi tilrettelegger for vennskap og sosiale relasjoner gjennom felles måltider både inne, og ute rundt leirbålet, gjennom felles aktiviteter som gir mestring og fellesskap. Prosjektet styrker kompetanse og mestring i å planlegge og gjennomføre en ferie for seg og sine barn ved at deltakerne er med på planleggingen av ferien i forkant, og de frivillige er tilgjengelige både i planleggingsfasen og gjennom ferien i form av praktisk hjelp og støtte.

 • April: inngå et samarbeide med Mental Helse Moss om rekruttering av deltakere.
  Mai/ juni: rekruttere deltakere og frivillige.
  August: invitere deltakere og frivillige til planleggingskveld om turen.
  September: ferietur til Langedrag naturpark.
  Oktober: evalueringsmøte
  November/ desember: rapportering

Sluttrapport

 • Grunnet stor pågang fra familier i målgruppa valgte vi å bruke av egne midler og tilby 32 barn med foreldre å delta. 7 av familiene hadde innvandrerbakgrunn, 9 av barna hadde nedsatt funksjonsevne, og i flere av familiene var enten barn eller foreldre så syke at de måtte bli hjemme. Familiene hadde ulik kultur- og landbakgrunn. Flere har svake nettverk, er sosialt isolerte og har liten eller ingen støtte i hverdagen. Ved å reise på ferie sammen med andre familier i liknende situasjon ble nye vennskap knyttet og familiene fikk større nettverk. Evalueringsmøtet med pepperkakebaking ble et hyggelig gjensyn. Flere rapporterte om at de/ barna deres hadde fått nye venner i. Flere av familiene rapporterte at de sjelden kommer seg ut uten hjelp av en ekstra voksen, og ga tilbakemelding om at det at det var frivillige hjelpere med på turen var avgjørende for at de skulle kunne delta, og at dette også gjelder mindre utflukter og aktiviteter.

 • Bakgrunnen for prosjektet var at Folkehelseprofilen for Moss kommune viser at andelen som strever med levekårsutfordringer i Moss er høyere enn i landet forøvrig. Statistikken viser også at det er flere barn av enslige forsørgere, og som har foreldre med psykiske lidelser. Målgruppen vår var barn i Moss som lever i familier som ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd. Disse kjennetegnes av svak økonomi, aleneforsørgere, lite nettverk, manglende støtte i hverdagen, foreldre med dårlig fysisk/ psykisk helse. Det er også flere som har ett eller flere barn med nedsatt funksjonsevne. Målet var å gi ferieopplevelser for 25 barn og deres foreldre som ellers ikke ville hatt mulighet til å dra på ferie sammen. Vi hadde et mål å tilrettelegge for at familiene skulle bli kjent med hverandre og således utvide nettverket sitt. I tillegg var det et mål om å styrke foreldrenes mestring og kunnskap når det gjelder å ta med seg barna på ferie.

 • 42
 • Prosjektet ble gjennomført med en langhelg på Langedrag naturpark i nært samspill med stedets dyr og natur. Samtlige aktiviteter og måltider ble gjennomført i fellesskap slik at familiene fikk god anledning til å bli kjent med hverandre. Familiene deltok på daglig stell av kaniner, hunder og geiter, samt melking, foring og ridning. De eldste funksjonsfriske barna/ ungdommene var på en times ridetur i fjellet.

  Alle Home-Starts aktiviteter er tuftet på frivillighet. Det var med fem frivillige hjelpere og to ansatte fra Home-Start Familiekontakten. De frivilliges oppgave var å støtte, hjelpe og bistå foreldrene. Det var også de frivilliges oppgave å hjelpe foreldrene med å bistå barna i å delta på de ulike aktivitetene, og ikke minst i bussen på veg til og fra Langedrag. De frivillige deltok dessuten i planleggingen av prosjektet, og hjalp foreldrene med kunnskap om påkledning og å organisere pakking .

  Rekrutteringen av deltakere ble gjort fra Home-Starts egne brukere, og i samarbeide med Krisesenteret, Frelsesarmeen, Helsestasjonen og gjennom Ergoterapitjenesten i kommunen.

 • Ni av barna som var med hadde nedsatt funksjonsevne, og 22 av barna som var med oss på tur lever i familier der enten mor/ far eller søsken har nedsatt funksjonsevne. I løpet av helgen ble det tydelig for oss at disse barna er en utsatt gruppe og hvor flere hadde omsorgsoppgaver for egne søsken.

  Barn som pårørende er sårbare barn med store belastninger som ofte ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig. Vi ønsker å videreutvikle prosjektet med fokus på barn som har søsken og/ eller foreldre med nedsatt funksjonsevne og tilby samtalegrupper for denne gruppen pårørende.