Stortingsrepresentant Tage Pettersen får se på nært hold hvordan søk og redningsarbeidet har blitt digitalisert. Foto: Ida Kroksæter/Norsk Folkehjelp

For bare få år siden fikk redningsmannskap utlevert papirkart fra kommandoplass, og måtte også returnere til kommandoplass for å få bilder eller oppdatert informasjon.

– På et tidspunkt ble det klart for oss at det i løpet av en redningsaksjon ble kastet bort mye tid på transport og venting. Vi hadde behov for å finne en løsning som gjorde at søksressursene kunne bruke mer av sin tid til å faktisk lete, forteller prosjektleder Erlend Aarsæther.

Slik kom ideen om prosjektet ”Digital effektivisering i søk” til. Midlene har blitt brukt til å lage en digital kartløsning på nettbrett, som gjør at det frivillige redningsmannskapet kan begynne å lete med en gang, og informasjon kan deles underveis, uten at de må tilbake til kommandoplass.

– Ved å ta i bruk denne løsningen har vi redusert unødvendig transport- og ventetid i tillegg til at vi har fått en situasjonsforståelse og raskere overføring av informasjon. Vi har vært gjennom en revolusjon de siste årene, både når det gjelder utstyr og metoder, og det hadde vi ikke kunne gjort uten denne støtten, forteller Aarsæther.

Norsk Folkehjelp viser stolt frem kartløsningen på nettbrett for Stortingsrepresentant Tage Pettersen og ExtraStiftelsens Stian Amadeus Antonsen. Foto: Ida Kroksæter/Norsk Folkehjelp

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (Høyre) fikk demonstrert bruken av nettbrettet og førstehjelpsdukke som også har blitt mer avansert.

–  Jeg er glad for å kunne se hvordan midler fra Extrastiftelsen brukes til å finne og ta i bruk innovative løsninger. Dette prosjektet kan i ytterste konsekvens bidra til at flere liv kan reddes. Uten midler fra Extrastiftelsen ville trolig denne utviklingen ikke kunne funnet sted like raskt, forteller Pettersen.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Digital effektivisering i søk
Prosjekttema
Digital effektivisering i søk etter savnede personer
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Erlend Aarsæther

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 475 000, 2016: kr 850 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Bakgrunn for prosjektet

  Når en person er savnet er tiden det tar før vedkommende blir funnet avgjørende for overlevelse. I dag er det slik at alle søkelag må møte i kommandoplass for å motta oppdrag. Deretter sendes de ut i felt, men må returnere til kommandoplass for å avlevere dokumentasjon på hva de har gjort, og for å få et nytt oppdrag. Mye tid brukes i transport frem og tilbake mellom søksområdet og kommandoplass. Dette burde vært unngått, slik at søksressursene brukte mest mulig av sin tilgjengelige tid i effektive søk.

  Norsk Folkehjelp har omfattende og god erfaring med bruk av elektroniske/digitale løsninger for å planlegge og dokumentere operasjoner i forbindelse med minerydding i felt i utlandet. Vi mener at disse erfaringene og tekniske løsningene er svært interessante å overføre til en norsk sammenheng i søk og redningsoperasjoner.

  Vi ønsker derfor å søke om midler til å utvikle og implementere et digitalt verktøy for å effektivisere søk etter savnede, og dermed forebygge tap av liv og skade i slike situasjoner.

  Prosjektets målsetting

  Hovedmålsettingen med prosjektet er å redusere tidsbruk på oppgaver som ikke direkte har effekt i forhold til å finne savnede personer i forbindelse med søk og redningsoppdrag. Gjennom dette er målet å forebygge skade og død, ved å effektivisere søksinnsatsen.

  Det er viktig at løsningene som velges er robuste og brukervennlige.

  Prosjektets målgruppe

  Målgruppen er primært Norsk Folkehjelp sine søk og redningsgrupper. Imidlertid er dette en løsning som er mangelvare i hele redningstjenesten, og vil derfor ha interesse også hos andre aktører som Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder.

  Beskrivelse av gjennomføring

  År 1

  Identifisere hvilke løsninger som finnes i markedet (hardware og software), og som tilfredsstiller våre behov. Utvikle en teknisk løsning som sørger for at systemet fungerer, og at det er brukervennlig. Parallelt med utviklingen ønsker vi å begynne med testing i felt. Et utvalg av våre frivillige redningsgrupper vil fungere som testpanel.

  Det vil også være behov for opplæring av de redningsgruppene som skal fungere som testgrupper.

  År 2

  Implementere løsningen i flere redningsgrupper. Det er rimelig å forvente at det fremdeles vil være behov for tilpasninger, etter hvert som vi får flere erfaringer. Det må gjennomføres en foreløpig evaluering fra brukerne for å sikre at produktet fungerer optimalt. Det vil også være et tiltagende behov for opplæring etter hvert som flere redningsgrupper blir innlemmet.

  År 3

  Ha et ferdig utviklet produkt som kan tilbys alle våre redningsgrupper. Hovedfokus dette året vil være opplæring og innfasing av systemet hos alle våre redningsgrupper. Ved ledigkapasitet kan det også være aktuelt å se på om man kan implementere mer avanserte løsninger som en del av prosjektet. For eksempel kartmodelleringer basert på statistikk for hvordan savnede personer oppfører seg, som vil være et viktig støtteverktøy i planleggingen av søksoperasjoner.

  Prosjektets betydning

  Som tidligere nevnt er det en stor utfordring i søk og redningsoperasjoner i dag at mye tid går tapt i oppgaver som ikke bidrar til å nå målet, å finne den savnede så raskt som mulig.

  Vi mener derfor at et digitalt verktøy som bidrar til å effektivisere innsatsen vil ha stor betydning for å forebygge tap av liv og skade i søk og redningssituasjoner.

  Fremdriftsplan

  År 1 = informasjonsinnhenting, testing og anskaffelse. Opplæring og testing i pilotgrupper. Evaluering og evt tilpasning.

  År 2 = Opplæring nye grupper, mer omfattende testing i felt. Evaluering og evt tilpasning. Opplæring og implementering i flere grupper. Evt tilpasse.

  År 3 = Opplæring og implementering i resterende grupper. Eventuelt videreutvikling. Evaluering av prosjektet.

  Se vedlagt fremdriftsplan for mer detaljer.

Sluttrapport

 • Norsk Folkehjelp jobber aktivt i redningstjenesten. De siste fem årene har vi hatt mange prosjekter som har siktet på å forbedre den innsatsen vi gjør når noen er savnet. Vi har sett systematisk på hvilke tiltak som er nødvendig for å bli så effektive som mulig.

  På et tidspunkt ble det ganske klart for oss at det i løpet av en redningsaksjon ble kastet bort mye tid på transport og venting. Vi hadde behov for å finne en løsning som gjorde at søksressursene kunne bruke mer av sin tid til å faktisk lete.

  Overordnet var målet å finne savnede personer raskere, og på den måten bidra til å redde liv. Dette skulle vi oppnå gjennom å finne/lage en løsning med bruk av nettbrett og tilpasset programvare som gjorde det mulig å dele oppdrag, bilder og informasjon uten at søksressursene trengte å returnerer til kommandoplass. Det var også viktig at løsningene var robuste, brukervennlige og kostandseffektive. Videre ønsket vi å få denne løsningen i drift hos så mange av våre lokallag som mulig.

 • 500
 • Prosjektleder har identifisert og sammen med frivillige testet og justert disse til en fungerende løsning. Deretter har det vært gjennomført anskaffelse og utdeling av utstyr, samt opplæring i bruk. Vi har lært opp "superbrukere"/"instruktører" fra alle lokallag i prosjektet. Disse har videre stått for opplæringen lokalt. Vi har gjennom hele prosjektet har fokus på målsettingen. VI har laget en brukervennlig og robust løsning, som dekker kjernebehovet vårt, men fokus på de som gjør jobben i felt.

 • Hovedmålsettingen om å redusere tidsbruk på oppgaver som ikke direkte har effekt i forhold til å finne savnede personer er nådd. Det er vanskelig å måle nøyaktig hvor mye tid som er spart, men det anslås at man har redusert unødvendig transport- og ventetid med over 2/3. I tillegg har vi fått gevinster som bedre situasjonsforståelse og raskere overføring av informasjon.

  Det er vanskelig å dokumentere om prosjektet direkte har bidratt til å redde liv foreløpig. Vi vet imidlertid at dersom vi lokaliserer savnede raskere, så vil det redde liv.

 • Prosjektet har fra vårt perspektiv vært svært vellykket. Løsningen fungerer og er i skarp drift over hele landet døgnet rundt. Effektene i forbindelse med redningsaksjoner er som ønsket. Vil fortsette å bidra til utvikling og drift av prosjektet. Vi ønsker å se systematisk på hvordan vi kan utvide prosjektet både til egne lokallag som per i dag ikke er med, og til andre organisasjoner.