Den verdige døden

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Verdens helseorganisasjon understreker at verdighetsbevarende omsorg er sentral for livskvalitet hos pasienter med livstruende sykdom. Norske helse- og omsorgsmyndigheter vil sikre eldre mennesker en verdig død. Men hva innebærer en verdig død? Og hva er verdig – for hvem? Forskning viser at de fleste eldre ønsker å tilbringe sin sist siste levetid hjemme, og å dø i eget hjem. 4000 norske kvinner over 65 år dør årlig av kreftsykdom. Dette utgjør 10 % av alle årlige dødsfall i Norge. Tidligere studier har undersøkt hvilke faktorer som fremmer verdighet hos døende pasienter på sykehus og på sykehjem, men kunnskapen om hva som fremmer en verdig død for hjemmeboende pasienter er sparsom. Målet med dette ph.d.-prosjektet

er å undersøke og dokumentere hvilke faktorer fremmer opplevelse av verdighet hos eldre kvinner over 65 år med kreftsykdom, og mottar kommunens palliative omsorgstjeneste. Prosjektet vil også utforske og beskrive hvilke aspekter som kan krenke deres verdighet, og hvilke forhold som kan vanskeliggjøre utvikling og etablering av verdighetsbevarende palliativ omsorgspraksis i kommune-Norge. For å få svar på disse forskningsspørsmålene vil vi anvende et hermeneutisk design og gjennomføre individuelle dybdeintervju med 15 pasienter (delstudie 1), 15 pårørende (delstudie 2), og syv fastleger (delstudie 3). Videre vil vi gjennomføre fokusgruppeintervju med åtte kreftsykepleiere i den palliative hjemmetjenesten (delstudie 3). Vi vil også anvende deltakende observasjon hjemme hos fire pasienter for å få dypere kunnskap om den konteksten pasientens lever i, herunder observere deres samspill med pårørende og med kreftsykepleier i hverdagen. Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap som kan anvendes av den palliative omsorgstjenesten i kommunene. Dataanalysen vil følge anbefalinger innen den hermeneutiske metodologi slik dette fremkommer i Fleming, Gaidys og Robbs firetrinns analysemodell. Pasienter i delstudie 1 og pårørende i delstudie 2 er begge utsatte deltakergrupper. Moralsk sensitivitet overfor deres sårbare situasjon vil derfor være et ledende forskningsetiskprinsipp for prosjektet. Ph.d.- stipendiat Katrine Staats er selv kreftsykepleier og kreftkoordinator, og har svært gode faglige og personlige forutsetninger for å håndtere dette. Dette ph.d.-prosjektet vil anvende brukermedvirkning. I praksis innebærer dette at representanter for pasienter og pårørende vil delta i styringsgruppen, og være medforskere i gjennom hele prosjektet. Pasienter og pårørende er sammen med representanter for fastleger og kreftsykepleiere også representert

i prosjektets rådgivende referansegruppe. Prosjektet er relevant og aktuelt, og er i tråd med Extrastiftelsens retningslinjer tett knyttet til utfordringer i kommunene, der helse- og omsorgstjenesten skal møte ønsker og behov hos en aldrende befolkning. Prosjektet vektlegger pasientnær forskning på et tema vi har liten kunnskap om, og som norske helse- og omsorgsmyndigheter etterspør kunnskap om.

Prosjektleder/forsker

Katrine Staats

Hovedveileder

Oscar Tranvåg

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Den verdige døden
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
15.06.2018
Sluttdato
02.09.2021
Status
Under gjennomføring