Å vokse som menneske.

I samarbeid med

Arnhild Lauveng disputerte på Ahus 21. august 2017 med doktorgradsprosjektet «Å vokse som menneske». Foto: Rådet for psykisk helse

Sluttrapport/artikler (pdf)

9463 Lauveng kappe avhandling.pdf
Artikkel 2.pdf

Sluttrapport

Bakgrunn

Mye forskning på alvorlig psykisk lidelse, som psykose, er fokusert på sykdomsfaktorer: årsak, symptomer, behandling, medisinering og genetikk. Men psykisk sykdom handler ikke bare om individuelle forhold, men også om relasjoner, kontekst og samfunn.

Målsetting

Formålet med denne studien var derfor å undersøke om, og i så fall i hvilken grad, ulike miljøforhold kan påvirke hvordan pasienter opplever egen hverdag, selvopplevelse og mulighetene for personlig og sosial utvikling.

Design, metode, materiale

Dette er en kvalitativ studie. Alle informantene ble intervjuet (av stipendiaten) med en tilpasset versjon av Haavinds Livsformsintervju. Intervjuene hadde fokus på hva informanten hadde gjort dagen før, og delvis også uken før. I tillegg ble det stilt noen få, åpne spørsmål, like for alle informanter. Intervjuene ble tatt opp på bånd, og transkribert av helsesekretærer med hhv norsk/dansk som sitt morsmål. Informantene var: 14 pasienter ved to ulike forskjellige DPS døgnavdelinger i Norge. 9 av disse ble intervjuet to ganger, til sammen 23 intervju. 14 helsearbeidere ved de samme DPS avdelingene. 15 studenter ved to danske dagfolkehøyskoler for mennesker med psykiske lidelser, ni ble intervjuet to ganger, til sammen 24 intervju. 14 ansatte ved de samme skolene. Studenter og pasienter hadde samme type diagnoser, bakgrunn og varighet av sykdom.

Gjennomføring

Studien ble gjennomført som planlagt, med planlagte intervjuer, analyser og artikler. Disputas 21.08.2017.

Resultater

Pasienter og studenter beskrev livene sine helt ulikt. Elevene beskrev at de hadde bedre relasjoner, var mindre ensomme, mer aktive, og generelt hadde det bedre. Pasientene beskrev derimot liten utvikling, mye ensomhet, dårlig livskvalitet, liten eller kortvarig symptomendring, samt håpløshet. Både lærere og helsepersonell var oppriktig engasjert i sitt arbeid. Samtidig beskrev de hvordan ulike normer, rammer og organisering påvirket arbeidsdagen.

Samarbeidspartnere

Arbeidssted har vært FoU avdelingen ved Ahus. Hovedveileder var Torleif Ruud, Ahus/UiO. Medveiledere var Sidsel Tveiten, HIOA og Tor Johan Ekeland, HIV. Informantene kom fra to DPS innen Helse Sør-Øst og to daghøyskoler i Danmark. Av hensyn til informantenes anonymitet kan ikke nøyaktig sted oppgis.

Videre planer

Resultatene fra undersøkelsen gjøres kjent gjennom ulike kanaler, som beskrevet i prosjektbeskrivelsen: foredrag, innlegg på konferanser, informasjon i ulike media. Jeg arbeider også med å få til videre forskning, men formen på denne er ikke endelig bestemt. Jeg ønsker implemtering av det danske tilbudet her i Norge, det krever imidlertid finansiering, og jeg arbeidere videre med ulike mulige samarbeidspartnere vedrørende dette.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Har hatt regelmessig samarbeid med søkerorganisasjonen underveis.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Lauveng A (2017) Growing as a person The possibility of personal development for adults in treatment and education. Univeristetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2015) “Same diagnosis, different lives. A qualitative study of adult with severe mental diseases, in treatment and education.” Psychosis, årg. 7, nr. 4, s. 336- 347.
doi: 10.1080/17522439.2015.1024715

Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2016) “How can context and discourse affect teachers’ and mental health professionals’ interactions with adults with mental illness?” Social Work in Mental Health, årg. 15, nr. 4, s. 435-456.
doi: 10.1080/15332985.2016.1231155

Lauveng A, Tveiten S, Ekeland T-J & Ruud T (2016) “Treating symptoms or assisting human evelopment: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness? A qualitative study.” International Journal of Mental Health Systems 10:8.
doi: 10.1186/s13033-016-0041-2

Sluttrapport/artikler (pdf)

9463 Lauveng kappe avhandling.pdf
Artikkel 2.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Lauveng A (2017) Growing as a person The possibility of personal development for adults in treatment and education. Univeristetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2015) “Same diagnosis, different lives. A qualitative study of adult with severe mental diseases, in treatment and education.” Psychosis, årg. 7, nr. 4, s. 336- 347.
doi: 10.1080/17522439.2015.1024715

Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2016) “How can context and discourse affect teachers’ and mental health professionals’ interactions with adults with mental illness?” Social Work in Mental Health, årg. 15, nr. 4, s. 435-456.
doi: 10.1080/15332985.2016.1231155

Lauveng A, Tveiten S, Ekeland T-J & Ruud T (2016) “Treating symptoms or assisting human evelopment: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness? A qualitative study.” International Journal of Mental Health Systems 10:8.
doi: 10.1186/s13033-016-0041-2

Prosjektleder/forsker

Arnhild Lauveng

Hovedveileder

Torleif Ruud

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Å vokse som menneske.
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Akershus universitetssykehus
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet