Helseprisen

Helseprisen er ExtraStiftelsens utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.

Statutter for Helseprisen

Helseprisen er ExtraStiftelsens utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt (inkludert forskning og tiltak for funksjonshemmede) i regi av en frivillig helseorganisasjon. Prisen går til organisasjonen.

Prosjektene nomineres av organisasjonene etter en utlysning så snart som mulig etter 1. august, og en jury plukker ut tre finalister, og blant dem én vinner. Vinneren får et diplom og et pengebeløp på 50.000 kroner. Det er organisasjonen som står bak prosjektet som får pengene.

Beløpene kan fritt benyttes til å styrke fagfeltet innen egen organisasjon. Organisasjonen står fritt til å gi pengene videre til for eksempel prosjektleder/forsker, lokalt ledd eller ekstern samarbeidspartner.

Kriterier

Prosjekter som nomineres må avsluttes det året prisen dele ut.

Prosjektet skal ha utmerket seg innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Nyskapning og kreativitet.
 • Spesielt gode resultat og god nytte
 • Samarbeid, enten tverrfaglig, mellom organisasjoner og/eller mellom organisasjonen og fagmiljøer.
 • Skapt engasjement og entusiasme.
 • Forskningsprosjekter må i tillegg vise til publisering av resultatene. De må også redegjøre for tilknytning og samarbeid mellom prosjekt og organisasjon.

Juryens oppnevning, mandat og sammensetning

Juryen oppnevnes av styret og varierer fra år til år, med to tidligere medlemmer og to nye. Juryens mandat er å finne en verdig vinner av Helseprisen.

Juryen skal bestå av:

 • ExtraStiftelsens styreleder.
 • To helsefaglige personer.
 • Én politiker.
 • Én person fra ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner.

I tillegg kan man om ønskelig oppnevne ett jurymedlem med en annen type kunnskap, for eksempel innovasjon, teknologi eller kommunikasjon. I så fall blir det seks personer i juryen og leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styreleder i ExtraStiftelsen er leder for juryen. Ved eventuelt forfall velger juryen selv en av de øvrige fagpersonene som leder. ExtraStiftelsens generalsekretær er juryens sekretær. Kommunikasjonssjef og ledende fagsjef deltar som observatør i jurymøtet.

Juryens arbeid

ExtraStiftelsens sekretariat har saksforberedende funksjon for juryen. Ledende fagsjef gjennomgår søknadene i henhold til fastsatte kriterier, og forelegger maksimum inntil 15 aktuelle prosjekter for juryen.

Juryen nominerer tre kandidater til Helseprisen, og utpeker vinneren. Juryen gir en kort begrunnelse for valgt vinnerprosjekt.

Juryen avslutter sitt arbeid innen 15. november.

Prisen deles ut i forbindelse med Frivillighetsdagen, 5. desember. Dersom ikke annet blir bestemt er det juryens leder som offentliggjør vinneren.

Utlysning og forslag

Helseprisen utlyses på ExtraStiftelsens nettsider og i sosiale medier så snart det er mulig etter 1. august. I tillegg vil det gå ut eget nyhetsbrev til stiftelsens medlems- og søkerorganisasjoner. Forslag til aktuelle prosjekter kan fremmes av organisasjonene innen 15. oktober.

Forslaget må inneholde følgende opplysninger:

 • Prosjektnavn og navn på prosjektleder/forsker.
 • Organisasjonen prosjektet er knyttet til.
 • Kort beskrivelse av prosjektet.
 • Kort begrunnelse for hvorfor forslagsstiller mener nettopp dette prosjektet bør få prisen.

For forskningsprosjekter må dessuten doktorgradsavhandling eller annet relevant forskningsarbeid vedlegges.