Forskning

Her finner du informasjon om ordningen Forskning.

Ordningen Forskning er stiftelsens nest største ordning. Omtrent en tredjedel av midlene går til denne ordningen.

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Forskningsordningen finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til følgende:

  • Phd.-stillinger på fagfelt med lite forskningsaktivitet og/eller lite kunnskapsgrunnlag, knyttet til institusjon som kan tildele ph.d.
  • Postdoktorstillinger knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet..
  • Frikjøp av personer i eksisterende forskerstillinger (seniorforskere).

Alle innvilgede forskningsprosjekt forplikter seg til forhåndregistrering av studiene og til åpen publisering av alle vitenskapelige artikler.

Ordningen Forskning har én søknadsfrist og én tildeling i året.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens ordninger.

Vil du vurdere søknader for ExtraStiftelsen? Les mer og registrer deg her

Se også video med tips til søknadsprosessen her:

Klikk her for å kun se presentasjonen som vises i videoen.

Viktige datoer for ordningen Forskning:

  • 1. mars: Utlysning av midler
  • 1. juni: Søknadsfrist (klokken 15)
  • 15. oktober: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Eksempler på forskningsprosjekter:

Yrkesdeltakelse og nedsatt hørsel

Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet

Birkebeiner aldringsstudien

Se øvrige forskningsprosjekter i ExtraStiftelsens prosjektbibliotek her

Relevante sider for ordningen Forskning:

Retningslinjer Forskning

Brukerveiledning for forskningsprosjekter

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter

Instruks fagutvalg Forskning

Instruks brukerrepresentanter

Søknadsvurdering Forskning

Framdriftsrapport Forskning

Regnskap Forskning

Sluttrapport Forskning

Krav om forhåndregistrering av studier

Krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler