Brukermedvirkning i forskningsprosjekter

Her finner du Stiftelsen Dams veiledning til brukermedvirkning i forskning.

Brukermedvirkning i forskningsprojsekter

Stiftelsen Dam ønsker å fremme brukermedvirkning i forskning. Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjektsøknader. Dersom brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.

Formålet med brukermedvirkning i forskning er å bidra til at forskningen har høy grad av relevans og nytteverdi for den aktuelle målgruppen. Brukermedvirkning i forskning handler om dialog og samarbeid mellom forsker og bruker.

Brukerrollen avhenger av prosjektets behov. Hvem som kan forstås som bruker kommer an på hvem som er målgruppen for forskningsprosjektet, samt hvem som er tiltenkt å nyttiggjøre seg den kunnskapen som genereres. Brukerens kunnskap, erfaringer og kapasitet er viktig. Brukere kan være:

  • Personer med egenerfaring med det som det skal forskes på og/ eller pårørende
  • Frivillige, ansatte og ledere i helse-, omsorgs og velferdstjenester, og/ eller i bruker-, interesse og ideelle organisasjoner
  • Beslutningstagere og myndigheter
  • Befolkningen

Det er viktig å involvere brukere så tidlig som mulig, gjerne på idéstadiet av prosjektet. Det er anbefalt å rekruttere minst to brukere til hvert prosjekt. Dette kan gjøre prosjektet mindre sårbart ved forfall og brukerne kan støtte og utfylle hverandre. Det kan være en fordel å rekruttere brukere fra en organisasjon hvis man ønsker at brukeren skal kunne si noe om behovene til gruppen som organisasjonen representerer.

Bruker(e) kan bidra på ulike måter og i ulike faser i et forskningsprosjekt (se modell).

Før oppstart av samarbeidet er det viktig med en gjensidig forventningsavklaring mellom forsker og bruker. Følgende tema kan være aktuelle å diskutere:

  • Hva rollen som bruker i prosjektet innebærer.
  • I hvilke faser av forskningsprosessen er det aktuelt at bruker medvirker.
  • Vurdere behovet brukeren har for opplæring for å kunne utføre sine oppgaver, og hvem som kan gi denne.
  • Honorar og anerkjennelse for brukerens arbeid.
  • Om brukeren trenger ledsager eller annen form for tilrettelegging for å kunne medvirke.
  • Møtetidspunkt, møteform og språk
Illustrasjon: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse/Oslo universitetssykehus

Her finner du mer informasjon om det å medvirke i et forskningsprosjekt: