GULLEGGET 2015: Og de nominerte er …

Tre prosjekter kniver nå om å vinne Gullegget. Avgjørelsen faller på Extra-tildelingen 24. november.

DAM Redaksjonen • 3 Nov. 2015

Gullegget er Stiftelsen Dams årlige hedersbevisning til et avsluttet prosjekt, og etter at juryen nylig hadde sitt første møte er finaleheatet nå klart. Vinneren utropes på Extra-tildelingen 24. november, og de nominerte er følgende:
  • Go Campus (Rådet for psykisk helse)
  • Avdekking av vold og seksuelle overgrep (Redd Barna)
  • Nettbasert spinning hjemme (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
Vinneren av Gullegget får en skulptur laget av kunstneren Kristian Kvakland, samt 100.000 kroner, mens de to andre nominerte får et diplom og 25.000 kroner hver. Litt om prosjektene:

Go Campus

Go Campus ble gjennomført i perioden 2012-2014, og har sitt utspring på Kyrre skole i Bergen. Prosjektleder er Benedicte Blytt. Altfor mange unge med psykiske helseproblemer ender opp uten utdannelse eller som unge uføre. Dette ønsket Rådet for psykisk helse å gripe tak i, og med Go Campus-prosjektet har de utviklet en enkel metode for å bistå unge med psykiske helseproblemer på veien fra videregående til høyere utdanning. Go Campus-prosjektet kartla hva som var den største utfordringen for disse unge. For mange dreide dette seg om usikkerhet og frykt rundt overgangen til nytt studiested med nye steder, nye fag og nye mennesker. Derfor utviklet de et «avleveringsapparat» av kontaktlærere, rådgivningstjeneste og Go Campus-ansvarlige ved skolen, som hadde som oppgave å motivere elevene til videre studier. Motivasjonen kunne bestå i så enkle ting som å besøke studiestedet, se hvor kantinen, forelesningssalen eller studieveilederen var. Dette skapte den nødvendige tryggheten i den kritiske overgangen fra videregående skole til høyere studier. Mange av de første Go Campus-elevene har nå fullført bachelor-grader. Prosjektet har også blitt spredt til 11 fylker over hele landet, og blir sett på som banebrytende. Les også: Erna Solberg om Go Campus: – Rørende og vonde historier, men med mye håp

Avdekking av vold og seksuelle overgrep

Dette prosjektet ble gjennomført i perioden 2011-2012. Prosjektleder er Inge Nordhaug. Rundt en tredjedel av alle barn har opplevd fysisk vold fra foresatte i barndommen. Fakta om forekomsten av vold og seksuelle overgrep er ubehagelige, og dette utgjør i dag et stort helseproblem for mange mennesker. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging Region Vest (RVTS Vest) ønsket, sammen med Redd Barna, i dette prosjektet å øke kunnskapen om å avdekke vold og seksuelle overgrep. Arbeidet har bestått i å lage en mal for oppstart av tverrfaglige konsultasjonsteam og en undervisningspakke, som bidrar til at disse teamene kan holde kurs i sine nærmiljø. Konsultasjonsteamene er satt sammen av blant annet barnevern, helsestasjon, familiekontor og BUP, og er et sted ansatte i skoler, barnehager og liknende kan komme for å anonymt drøfte uro de har for et barn. Til sammen er det nå 33 slike team med 5-8 medlemmer i hvert. Totalt har opplæringsprogrammet omfattet 200-250 personer på Vestlandet, som har styrket sin kompetanse i å avdekke vold og seksuelle overgrep. Arbeidsmetodikken er også i ferd med å spre seg til resten av landet, og også andre land. I evalueringen av prosjektet uttaler ansatte i barnehager og skoler at det har blitt en ny tid etter at de fikk konsultasjonsteamene, fordi de nå kan gå et sted og få råd om hva de skal gjøre dersom de er urolige for et barn.

Nettbasert spinning hjemme

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2012-2014. Prosjektleder er Tatjana M. Bürkow. Trening er viktig for dem som lever med hjerte- og lungesykdom. Mange av disse kan imidlertid ikke benytte eksisterende treningstilbud på grunn av egen helsetilstand, reiseavstand eller vær- og føreforhold. Mange synes også det er vanskelig å motivere seg til å trene hjemme alene. Derfor tok lokallaget LHL Tromsø initiativ til et samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og forskningsinstitusjonen Norut, om å utvikle og prøve ut et nettbasert treningsopplegg for stasjonære treningssykler. Dette har resultert i et lavterskel treningsopplegg som også eldre uten dataerfaring kan mestre. Kort fortalt går prosjektet ut på at man ved hjelp av en treningssykkel og et nettbrett kan følge virtuelle sykkelturer hjemme i sin egen stue. Alle kan være med, uavhengig av fysisk form, fordi motstanden stilles individuelt på sykkelen. Applikasjonen bruker Google Streetview for at deltakerne skal se sykkelruten, og man får også se små portrettbilder av de andre deltakerne, som man sykler «sammen med». Prosjektet er enkelt og innovativt, og har lav terskel, slik at mange kan benytte det.